Čistírenské kaly


Dalším možným využitím technologie plazmového zplyňování s následnou výrobou el. energie a tepla je zpracování čistírenských kalů ve formě odstředěných kalů po anaerobní fermentaci nebo odstředěných směsných surových kalů. Využitím navrženého technického řešení dojde z hlediska platné legislativy k zásadní změně. Vstupní materiál přestává být úpravou sušením a hygienizací odpadem a stává se biomasou.

Záměr je usušit a upravit čistírenské kaly takovým způsobem, aby je bylo možné podle Přílohy č.1 k Vyhlášce č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy v platném znění. zařadit do Skupiny 2 (biomasa využitelná pro anaerobní fermentaci a procesy termické přeměny) a čerpat tak podporu ve formě garantované ceny elektrické energie pro druh biomasy O2.

Energetická hodnota paliva z usušených čistírenských kalů se pohybuje okolo 12,9 MJ/ Kg. Vyjma vyřešení problému likvidace odpadů skládkováním odstředěných kalů po anaerobní fermentaci lze počítat i s výnosy z prodeje el.energie

Partneři      TEDOM a.s.      BG Energy, a.s.      Millenium Technologies a.s.