Další projekty

Alternativní výroba elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů má v současné době zelenou a dá se předpokládat, že bude takováto výroba energií podporována i v budoucnosti tak, aby Česká republika, ale i jiné státy EU splnily své závazky, ke kterým se zavázaly podpisem Evropské energetické charty. V rámci České republiky se nejeví jiné možnosti, než využívání biomasy pro výrobu alternativní energie a tak i PDI neplánuje změnu orientace svých zdrojů. Výroba energie ze skládkového plynu je v současné době velice výhodná, ale naráží již také na své hranice možností rozvoje.
PDI jako developer projektů se bude soustřeďovat na vyhledávání tržních příležitostí v tomto sektoru nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Projekty plazmového zplyňování se jeví v tomto ohledu jako velice perspektivní a to nejen z hlediska vysoké účinnosti technologie, ale rovněž z hlediska flexibility vstupních materiálů do technologie a různých možností využití syntézního plynu .

 

VTP Dubá


Za účelem výzkumu možností využití syntézního plynu PDI a.s. v roce 2011 založila v městě Dubá u České Lípy technologický park, jehož cílem je výzkum možností využití syntézního plynu získaného metodou plazmového zplyňování.

Hlavním cílem VTP Dubá je poskytnout malým a středním firmám inkubační prostředí s podporou účinného průběhu inovačních procesů, až do komerční zralosti a uvedení na trh výsledných inovačních produktů.

Současně se VTP Dubá bude zaměřovat na oblast transferu pokročilých technologií, které mají přímý vztah k základním oblastem předmětu výzkumu a vývoje VTP Dubá.

Posláním VTP Dubá je rovněž zprostředkovat využití výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi a rozvíjet kooperaci vysokých škol, vědeckých pracovišť s komerčními podniky. Výzkumně-vývojové činnosti budou též umožňovat ověřování závěrečných prací v praxi pro studenty a pracovníky VŠCHT.

 

Technologie BTL


Výroba tekutých paliv metodou Fischer-Trapschovi syntézy

Jednou z velice pokročilých technologií využívajících syntézní plyn získaný plazmovým zplyňováním odpadu je výroba syntetických paliv prostřednictvím Fischer-Tropschovi syntézy.

Díky přístupu leteckých dopravců do systému ETS obchodování s emisními povolenkami a díky skutečnosti, že letečtí dopravci, jejichž letadla budou přistávat a vzlétat v prostoru EU a budou nuceni od roku 2012 platit za emise znečišťující ovzduší, je zvýšený zájem těchto společností o biopaliva.

Společnost Solena Group Inc vyvinula ve spolupráci se společnostmi RENTECH a UOP zařízení, které je schopno zplyněním vyrobený syntézní plyn převézt na letecké palivo a naftu. Tyto projekty jsou v současné době jedinou alternativou pro výrobu tekutých biopaliva z biologicky rozložitelné části odpadu.

Společnost Solena Group Inc, se kterou PDI a.s. a Millenium Technologies a.s. kooperují na trzích střední a Východní Evropy již v současné době připravuje projekty se společnostmi British Airways, Lufthansa, Alitalia, LOT a dalšími, ze kterých nejdál je projekt pro letiště Heathrow, který má být zpuštěn v roce 2014.

 

Čistírenské kaly


Dalším možným využitím technologie plazmového zplyňování s následnou výrobou el. energie a tepla je zpracování čistírenských kalů ve formě odstředěných kalů po anaerobní fermentaci nebo odstředěných směsných surových kalů. Využitím navrženého technického řešení dojde z hlediska platné legislativy k zásadní změně. Vstupní materiál přestává být úpravou sušením a hygienizací odpadem a stává se biomasou.

Záměr je usušit a upravit čistírenské kaly takovým způsobem, aby je bylo možné podle Přílohy č.1 k Vyhlášce č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy v platném znění. zařadit do Skupiny 2 (biomasa využitelná pro anaerobní fermentaci a procesy termické přeměny) a čerpat tak podporu ve formě garantované ceny elektrické energie pro druh biomasy O2.

Energetická hodnota paliva z usušených čistírenských kalů se pohybuje okolo 12,9 MJ/ Kg. Vyjma vyřešení problému likvidace odpadů skládkováním odstředěných kalů po anaerobní fermentaci lze počítat i s výnosy z prodeje el.energie