Technologie

Které technologie používáme

Základním technologickým partnerem PDI a.s. je sesterská společnost Millenium Technologies a.s., která je nositelem "know how" u všech technologických řešení, jež souvisejí s plazmovým zplyňováním a vitrifikací. PDI vyvíjí i vlastní technologická řešení, kde se soustřeďuje na pyrolýzní přípravu paliva jako předstupeň plazmové technologie. 

https://www.millenium-technologies.cz

Plazmové Zplyňování

Tato technologie je ideálním řešením pro materiálové nebo energetické využití odpadů. Vysoké teploty, při kterých se odpady zplyňují, garantují nejen bezpečnou přeměnu organické části odpadu v syntézní plyn a likvidaci všech organických škodlivých látek, ale zároveň jsou i garantem vitrifikace anorganické části odpadů, ve kterých se mohou vyskytovat těžké kovy.

Plazmovým zplyňováním vzniká syntézní plyn, který je použitelný pro výrobu elektrické energie a tepla v kombinovaném cyklu, nebo jako základní surovina pro výrobu vodíku, methanolu či amoniaku. Rovněž dochází k roztavení anorganické části odpadu, která opouští plazmový reaktor jako tekutá struska, která po ztuhnutí ve vodní lázni do sebe bezpečně uzamyká nebezpečné materiály, jakými jsou například těžké kovy. Vzniklá struska je díky své nevyluhovatelnosti certifikovatelná jako stavební materiál.

Technologie zplyňuje odpad při teplotách, které se pohybují mezi 1.250 °C až 1.600 °C, které jsou garantovány použitím plazmových hořáků v procesu zplyňování.

Pyroplazma

Tento technologický proces kombinuje proces rotační pyrolýzy a plazmového zplyňování. Tzv. pyroplazma snoubí ověřenou robustnost systému přípravy paliva s výhodami zplyňování materiálu za vysokých teplot. Významným faktem je ekonomická výhodnost, kdy jsou investiční a provozní náklady, ve srovnání s roštovou spalovnou a jinými technologiemi ZEVO, na úrovni 60 %. To vede nejen k efektivní ekonomice provozu, ale zároveň k nižším výdajům za nakládání s odpady pro obce.

Unikátnost řešení spočívá ve využití tepelné energie syntézního plynu z technologie plazmového zplyňování pro pyrolýzu, čímž dochází k zefektivnění celého procesu energetického využívání odpadů.

Výroba Vodíku

Celosvětově je výroba vodíku spojena povětšinou s využíváním fosilních paliv. Pouze necelých 5 % vodíku se celosvětově vyrábí pomocí technologie elektrolýzy. Tato skutečnost je hlavním důvodem pro současně nízký přínos vodíkových technologií k ochraně ovzduší a klimatu. Problém spočívá hlavně v technologii WGS (watergas shift reakce), která při výrobě vodíku emituje značná množství CO2 do ovzduší.

Díky energii plazmatu vytvořeného "transfer-arc" plazmatrony v reaktoru jsou roztavené plasty bez přítomnosti kyslíku přeměněny na proud vodíku a pevných sazí. Po separaci sazí od vodíku na elektrostatických odlučovačích přechází vodík k následnému čištění a komprimaci. Saze jsou rovněž dále zpracovávány na finální produkt.

Tento způsob výroby umožňuje získat vodík o čistotě, která je nutná pro jeho použití v palivových článcích. Pevný uhlík, který je od vodíku oddělen na elektrostatických odlučovačích, je možné dále zpracovávat pro výrobu sorbentů. Možné další využití je pro výrobu uhlíkových materiálů, např. nanovláken.

Zpracovávání odpadů technologií plazmového zplyňování s následnou výrobou vodíku či dalších surovin ze syntézního plynu je tou správnou cestou materiálové upcyklace odpadů a plně zapadá do plánů Cirkulární ekonomiky EU.

Cesta plazmového zplyňování plastů bez přístupu kyslíku umožňuje výrobu vodíku bez emisí CO2 a umožňuje tak výrobu takzvaně "modrého vodíku".